en
>

درباره شرکت ابزار تونل

 
درباره شرکت ابزار تونل

درباره ما

شرکت ابزار تونل جهان با سابقه ای بیش از سه دهه توسط برخی از متخصصین رشته های حفاری زیرزمینی، برنامه ریزی، ساخت و تولید، کنترل و تضمین کیفیت با هدف تولید ماشین آلات مورد نیاز پروژه های عمرانی، ساختمانی از قبیل انواع دستگاه های بتن پاش (شاتکریت)، فن و جت فن های تهویه فضاهای زیرزمینی، پمپ تزریق، لوله های انتقال هوا (داکت) و غیره تاسیس شد.

 

تجارب مهندسین این شرکت به شناسایی و ساخت کاربردی ترین ماشین آلات فوق با در نظر گرفتن تمام جزئیات فنی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا منجر شده است، که این مهم ما را از پیشـگامان این عرصه در بازارهای داخلی و خارجی (بالاخص خاورمیانه) قرار داده است؛ به نحوی که مفتخریم اعلام بداریم که نیاز پیمانکاران پروژه های عمرانی به ماشین آلات خارجی کاملا قطع شده و ما توانایی تامین تمامی نیاز های آن ها را با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت دارا می باشیم. این شرکت آمادگی دارد با استفاده از تمام توان فنی و اجرایی و سالها تجربه حرفه ای و موثر خود و با استفاده از بهترین مواد اولیه موجود در دنیا خدمتی ممتاز و در خور شأن پروژه های ملی و ماندگار، ارائه کند. فرصت حیات در دنیا معبری است مقدس به سوی ابدیت و وصل به اصل و آنچه برای ما می ماند خدمت بی طلب به انسانهاست. به امید توفیق همگی ما در این فرصت کوتاه.

 

 

 

 

استانداردهای کیفی :

 

 

 

شــرکت ابــزار تونــل جهــان تولید کننــده انــواع دســتگاه های بتن پــاش (شــاتکریت)، فــن و جــت فن هــای تهویــه فضاهــای زیــر زمینــی بــا اتــکا بــه دانــش فنــی و تکنولــوژی بــه روز و منحصــر بــه فــرد و منابــع انســانی خــلاق و هوشــمند، خــود را متعهــد مــی دانــد کــه فرهنــگ کیفیــت مــداری را بــا توجــه بــه نیازهــا و الزامــات تمامــی ذینفعــان در تمامــی فرایندهــای خــود جــاری نمایــد و در اســتمرار فعالیت هــای مذکــور بــا پیــاده ســازی و اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO 9001:2008  خــود را متعهــد بــه رعایــت الزامــات سیســتم مذکــور در نیــل بــه اهــداف زیــر میدانــد:

  • بهبود کیفیت محصولات
  • بهبود فرایند تولید و کاهش برگشتی های داخلی
  • افزایش و کنترل سطح رضایتمندی مشتریان
  •  توسعه منابع انسانی و کسب رضایت منابع انسانی به عنوان اساسی ترین رکن شرکت
  • آموزش مداوم کارکنان، ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح مهارت و دانش ایشان در راستای مشارکت و توسعه فرهنگ کیفیت

مدیریــت ارشــد شــرکت ابــزار تونــل جهــان، خــود و تیــم مدیریتــی ســـازمان را متعهــد بــه بهبــود مســتمر و اجــرای ایــن خــط مشــی و الزامــات اســتاندارد  ISO 9001:2008 دانســته و تمامــی تــلاش خــود را جهــت هماهنــگ کــردن ســازمان بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف بــه کار خواهــد بســت.