en

ابزار تونل تنها تولید کننده ایرانی

 
ابزار تونل تنها تولید کننده ایرانی

ابزار تونل تنها تولید کننده ایرانی

موفق به ساخت جت فن های تهویه تونل های ترافیکی با احراز تمام استاندارد های جهانی